Дружество ЧУГУН ООД е наследник на 40-годишна развойна и производствена дейност в областта на материали и конструкции на активните елементи, подложени на абразивно изтриване в бетонови и асфалтови смесители (лопатки и облицовки), в роторни трошачки за скални фракции (чукове, отбойни и облицовъчни плочи), в циментови, флотационни, въглищни и за каменно брашно мелници (облицовъчни плочи, преградни стени и топки мелещи), за багерни помпи, транспортиращи флуиди с абразиви (корпуси, работни колела, отражатели и дифузори). Като цяло, с тази тематика сме печелили Национален конкурс за приложна наука и технологии, организиран от Българската индустриално-стопанска камара.

Обект на производството са и елементи, подложени на изтриване в двойка сив чугун – стомана или феродо. Имаме патент за легиран сив чугун с особено висока издръжливост на изтриване, който е и по-малко претенциозен към мазане в процеса на триене.

Произвеждаме и огнеупорни изделия от сив чугун и високохромови сплави: облицовъчни плочи за клинкер-охладители и преградни стени, скари за парни котли и др.

Предлагаме отливки с решително по-малко отклонение в масата.

Регулираме остатъчните напрежения в отливките и използваме целенасочено напрегнато състояние в тях. На базата на специална технология за подготовка на леярския пясък, приемаме за производство и най-сложни конструкции отливки.

Участвали сме в изграждането на всички автомагистрали в страната, в поддържането на пътищата от републиканската пътна мрежа в течение на 40 години, в ремонта на Аспарухов мост – Варна и др.

Топим порция метал до 700 кг., от която можем да произведем отливка с маса до 500 кг. и при специални условия – до 700 кг. Лабораторния контрол се осъществява чрез акредитирана лаборатория.

Фирмата ни е обслужила над 330 клиента с вече над 2 000 тона отливки от сплави на желязна основа.

Цената на отливките определяме по вида на сплавта, масата на отливката, сложността и серийността ú.