Отливки, издържливи на абразивно изтриване, като облицовъчни плочи, преградни стени и топки за мелници флотационни, циментови, въглищни и за каменно брашно, чукове, облицовъчни и отбойни плочи за роторни трошачки, лопатки и облицовъчни плочи на бъркачни барабани на асфалтосмесители и бетонови смесители, продълбочители на земя и др.